kTLSH (parent) 1.0.2-SNAPSHOT API

Modules 
Module Description
app.keve.ktlsh  
app.keve.ktlsh.benchmarks  
ktlsh.tool